Verejné knižnice a ich úloha

Verejné knižnice pôsobiace na Slovensku si od svojho počiatku kládli za jedno z najdôležitejších poslaní a to - fungovať ako vzdelávacie inštitúcie, ktoré aktívne participujú na rozvoji miestneho spoločenstva sprostredkúvaním informácii. Okrem toho medzi primárne funkcie verejných knižníc patrí aj funkcia kultúrna a sociálna. Vo filozofii každej verejnej knižnice má zabezpečenie kultúrnych funkcií dôležité miesto, nakoľko knižnica slúži ako spoločenské a kultúrne centrum. Verejné knižnice na Slovensku sa svojimi službami aktívne podieľajú na vzdelávaní obyvateľstva žijúceho v mieste svojho pôsobenia. Verejná knižnica je miestom prístupným bez rozdielu pre každého člena danej komunity

Slovenská asociácia knižníc

Na Slovensku má svoje silné postavenie Slovenská asociácia knižníc, ktorá pôsobí ako nezávislé, dobrovoľné záujmové združenie verejne prístupných knižníc v rámci Slovenskej republiky. Cieľom tejto asociácie je podporovať rozvoj slovenských verejných knižníc a ich odbornú spoluprácu ako aj vytvárať a presadzovať technický a hlavne technologický rozvoj verejných knižníc na Slovensku. V súčasnosti má Slovenská asociácia knižníc 94 členov. Medzi jej najvýznamnejšieho člena patrí Národná knižnica, ďalej 8 vedeckých knižníc ako aj 27 akademických knižníc, 44 verejných knižníc, 1 školská knižnica a 13 špeciálnych knižníc.

Slovenská národná knižnica

Slovenská národná knižnica v Martine je najstaršia, najväčšia a najvýznamnejšia národná a vedecká knižnica na Slovensku. Daná knižnica sa po dobu 190 rokov stará o diela, ktoré dokumentujú minulý a súčasný duchovný a materiálny vývin slovenského národa. Slovenská národná knižnica sa zameriava na získavanie, spracúvanie, ochraňovanie a sprístupňovanie knižné dedičstvo našich predkov. Slovenská národná knižnica je akýmsi depozitom skvostov národnej knižnej a literárnej kultúry. Knižnica funguje v súčasnosti ako moderná vedecká, kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá slúži všetkým občanom Slovenska a používateľom zo zahraničia. Národná knižnica koordinuje rozvoj Knižničného systému Slovenskej republiky a je vedúcou inštitúciou zabezpečujúcou modernizáciu vlastných knižničných a informačných služieb ako aj služieb svojich partnerských knižníc doma aj v zahraničí.

Špeciálne knižnice

Najviac vedeckých knižníc je koncentrovaných v našom hlavnom meste. Jedná sa o Štátnu vedeckú knižnicu a v Bratislave, Univerzitnú knižnicu, Ústrednú knižnicu Slovenskej akadémie vied, Centrum vedecko-technických informácií SR, Národné centrum zdravotníckych informácií ako aj Slovenskú lekársku knižnicu a Slovenskú pedagogickú knižnicu. Okrem Bratislavy nájdeme vedecké knižnice aj v Banskej Bystrici a v Prešove, v oboch prípadoch sa jedná o Štátne vedecké knižnice. Akademické knižnice na Slovensku sú bežnou súčasťou akademickej pôdy každej univerzity, jej jednotlivých fakúlt či vysokých škôl pôsobiacich na Slovensku. Akademické knižnice koncentrujú bakalárske, diplomové a dizertačné práce svojich študentov, ktoré boli vytvorené a obhájené na príslušnej vysokej škole. Laická verejnost casto ani netuší, že diplomové práce sú bežnou súcastou knižnicných zbierok, pretože môže byt kvalitným zdrojom informácii. Seriózna práca tohto typu má pochopitelne formálne stanovené pravidlá, ktoré musia byt dodržané, viac si môžete precítat tu. Špeciálne knižnice sa na Slovensku nachádzajú ako súčasť rôznych vedecky, umelecky či celospoločensky významných inštitúcii ako napr. Agroinštitút Nitra, BIBIANA - medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave, Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo obrany SR, Národný onkologický ústav v Bratislave, Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Slovenské centrum dizajnu v Bratislave, Slovenské národné múzeum v Bratislave, Slovenský filmový ústav v Bratislave a Ústredie ľudovej umeleckej výroby.

Novinky

V ostatnom čase sa stále intenzívnejšie hovorí o elektronizácii a informatizácii verejných knižníc. Hlavnou úlohou inštalácie informačných technológií je zdokonalenie a zefektívnenie procesov v nich prebiehajúcich, nie však náhrada kamenných knižníc. Najbežnejším knihovníckym elektronickým systémom používaným v rámci slovenských verejných knižníc je systém Proflib. Tento systém sa v súčasnosti úspešne používa vo všetkých typoch knižníc (verejné, akademické, špeciálne, odborné, ministerské knižnice, a galérie), ale pre svoju jednoduchú obsluhu a cenovú prístupnosť stal obľúbeným najmä v školských knižniciach. V rámci projektov Ministerstva školstva Slovenskej republiky s názvom "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc", ktorý prebiehal v rokoch 2006-2009, sa predmetný knižný systém aplikoval do prevádzky knižníc základných, stredných škôl a gymnázií. Program Proflib umožňuje ich používateľom pomerne rýchlu a pohodlnú evidenciu fondu - knihy, periodiká, audiovizuálne dokumenty, články, normy, mapy ai., akvizičných údajov, vyraďovanie a revíziu fondu knižnice.

news letter